Z czego wynika
możliwość zmiany
sprzedawcy gazu ziemnego?
 

Dlaczego opłaca
się zmienić
sprzedawcę gazu?
 

 
Ile można
zaoszczędzić?
 

 
Jak zmienić
dostawcę gazu?
 

Rynek gazu w Polsce znajduje się obecnie w okresie dynamicznych przemian związanych z liberalizacją sektora gazowego, na którą wpływ miało wiele czynników natury regulacyjno-prawnej jak również ekonomicznych.

Wśród podstawowych czynników warunkujących możliwość wykształcenia się konkurencji rynkowej w Polsce wskazać należy:

· Wprowadzenie procedur umożliwiających realną zmianę sprzedawcy gazu.
· Rozdzielenie działalności sprzedażowej od fizycznego przesyłu i dystrybucji gazu (dwie oddzielne taryfy tj. taryfa obrotowa oraz taryfa przesyłowa/dystrybucyjna)
· Wprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy zagwarantowanej i opisanej na poziomie instrukcji eksploatacji sieci gazowych (odpowiednio IRiESP oraz IRiESD).

· Osiągnięcie znaczących oszczędności w zakresie kosztów zakupu gazu w porównaniu z taryfą obecnego sprzedawcy gazu, a co za tym idzie – możliwość przełożenia oszczędności na gazie ziemnym na cenę produktu finalnego (efekt mnożnikowy)

· Zachowanie całkowitego bezpieczeństwa ciągłości dostaw gazu ziemnego – HEG (Hermes Energy Group S.A.) zobowiązany jest bowiem do przedłożenia odpowiednich zabezpieczeń finansowych do Operatora Systemu Przesyłowego, Operatora Systemu Dystrybucyjnego, Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych oraz każdego innego podmiotu, z którym HEG współpracuje w ramach zakupów gazu (m.in. Towarowa Giełda Energii S.A.)

· Brak kosztów związanych ze zmianą dotychczasowego sprzedawcy gazu oraz profesjonalne wsparcie ze strony HEG - oferujemy skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy oraz wypowiedzenie umowy z dotychczasowym sprzedawcą gazu, bez konieczności zaangażowania za strony Klienta

· Możliwość zmiany sprzedawcy nie tylko w odniesieniu do całości, ale również co do części zużywanego wolumenu – pozostawienie elastyczności kontraktowych z obecnej umowy przy jednoczesnym obniżeniu kosztu pozyskania gazu dla części kupowanego wolumenu,

· Możliwość wykształcenia kompetencji w zakresie handlu na zliberalizowanym rynku gazu. Zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: dostawy@hermesenergygroup.com w celu uzyskania dodatkowych informacji w tym temacie.

Notowania cen gazu w europejskich obszarach rynkowych (w tym w Polsce) cechują się w ostatnim okresie znaczącymi spadkami. Spowodowane jest to występowaniem zarówno długookresowych czynników fundamentalnych (dekoniunktura, niska inflacja, brak nowego popytu na gaz, nadpodaż gazu), jak również czynników krótko i średniookresowych (najwyższe w historii stany napełnienia magazynów gazu w Europie, ciepła zima 2013/14). Dzięki temu możliwy jest zakup tańszego gazu i jego dostawa do Klienta po konkurencyjnej cenie.

Wysokość oszczędności zależy jednak od profilu (sezonowość, nierównomierność poboru, wielkość zamówionej mocy umownej). Cena maksymalna jaką może stosować HEG (Hermes Energy Group S.A.) w rozliczeniach ze swoimi odbiorcami ustalona została w zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Taryfie dla gazu ziemnego wysokometanowego Nr 1/2014. HEG stosuje jednak dodatkowe upusty od niniejszej ceny,
z poszanowaniem zasady równoprawnego i niedyskryminacyjnego traktowania odbiorców o podobnej charakterystyce poboru paliwa gazowego.

Zmiana sprzedawcy, w tym częściowa zmiana sprzedawcy, następują na warunkach i zgodnie z procedurą wynikającą z przepisów prawa i instrukcji eksploatacji sieci gazowych (OSP i OSD). W celu dokonania zmiany sprzedawcy paliwa gazowego:

1. Klient zawiera umowę z HEG,
2. Klient lub HEG na podstawie pełnomocnictwa wypowiada umowę zawartą z dotychczasowym sprzedawcą,
3. Klient lub HEG na podstawie pełnomocnictwa informuje:
a. dotychczasowego sprzedawcę
b. operatora systemu dystrybucyjnego lub przesyłowego o zawarciu nowej umowy oraz o dacie rozpoczęcia dostaw gazu przez HEG,
a. dotychczasowego sprzedawcę
4. Operator dokonuje odczytu wskazań układu pomiarowego w celu dokonania rozliczenia końcowego klienta z dotychczasowym sprzedawcą,
5. HEG rozpoczyna dostawy paliwa gazowego do Klienta.

Zmiana sprzedawcy:
· nie wiąże się z żadnymi kosztami,
· nie powoduje przerwy w dostawie gazu,
· nie następuje demontaż układu pomiarowego.

Daj nam się poznać.
Przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę.

Sprawdź
Do góry

Zmień sprzedawcę gazu i prądu na HEG

0% ryzyka! 0zł kosztów!

Dziękujemy

za wypełnienie formularza

 
Strona, aby działać, korzysta z plików cookies. Zasady akceptacji plików cookies możesz zmienić w ustawieniach przeglądarki. więcej informacji