HEG

Hermes Energy Group S.A. w upadłości (KRS: 507501)

Postanowieniem z dnia 12 marca 2020 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt XIX GU 1058/19, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Hermes Energy Group S.A. z siedzibą w Warszawie KRS: 0000507501, wyznaczył Sędziego-Komisarza w osobie Agnieszki Kraszewskiej, zastępcę sędziego-komisarza w osobie Anny Walenciak i Syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe toczyło się będzie pod sygn. akt XVIII GUp 85/20.

Do pobrania: Postanowienie o ogłoszeniu upadłości Hermes Energy Group S.A. w upadłości – tutaj

Przedmiotowym postanowieniem Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 67 (5957) w dniu 06 kwietnia 2020 roku.

Mając na uwadze powyższe Syndyk poucza, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe (dalej „pr.u.”), wszystkie należności przysługujące wierzycielom w stosunku do masy upadłości zaspokajane są w trybie przewidzianym w przedmiotowej ustawie, tj. poprzez dokonanie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Wzór zgłoszenia wierzytelności określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakresu danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem rejestru (Dz. U. z dnia 29.12.2015 r., poz. 2240).

Do pobrania: Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności

Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z art. 239-240 pr.u. należy dokonać na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do Sędziego-komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe, tj.:

ASR Agnieszka Kraszewska
Sędzia-komisarz Hermes Energy Group S.A. w upadłości
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa

Sygn. akt: XVIII GUp 85/20

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

INFORMACJA W PRZEDMIOCIE SPOSOBU ZASPOKAJANIA NALEŻNOŚCI PRACOWNICZYCH W TOKU POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO PROWADZONEGO WOBEC HERMES ENERGY GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

 

Wychodząc naprzeciw zapytaniom kierowanym do Syndyka przez pracowników i byłych pracowników Hermes Energy Group S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie oraz celem usystematyzowania kwestii związanych z uregulowaniem należności ze stosunku pracy powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości Spółki jak również po tym dniu – poniżej zostaną przedstawione informacje w przedmiocie sposobu zaspokajania należności pracowniczych w toku postępowania upadłościowego.

I. Tryb zaspakajania wierzytelności ze stosunku pracy, które powstały przed dniem ogłoszenia upadłości Spółki, tj. przed dniem 12 marca 2020 r.

Zgodnie z art. 177 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym od dnia 01 stycznia 2016 r. (dalej: „PrUp”) po ogłoszeniu upadłości Syndyk niezwłocznie winien wykonać obowiązki przewidziane przepisami o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Obowiązki Syndyka w stosunku do pracowników upadłego uregulowane są przede wszystkim w ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (dalej: „ustawa o ochronie”). Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie ogłoszenie upadłości jest równoznaczne z niewypłacalnością pracodawcy. Powyższe zaś pozwala na uruchomienie środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na zaspokojenie roszczeń pracowniczych. Stosownie do art. 15 ustawy o ochronie w pierwszej kolejności Syndyk w terminie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia upadłości winien złożyć do marszałka województwa wykaz niezaspokojonych roszczeń pracowniczych, określając osoby uprawnione oraz tytuły i wysokość roszczeń wnioskowanych do zaspokojenia ze środków Funduszu. Wykazem obejmowane są należności główne (bez odsetek) m.in. z tytułu:

 1. wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy (zwolnienia od pracy), wynagrodzenia za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, o którym mowa w art. 92 kodeksu pracy, wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego – za okres nie dłuższy niż trzy miesiące poprzedzające dzień wystąpienia niewypłacalności pracodawcy albo za okres nie dłuższy niż trzy miesiące poprzedzające ustanie stosunku pracy, jeśli ustanie stosunku pracy przypada w czasie nie dłuższym niż dwanaście miesięcy poprzedzających dzień wystąpienia niewypłacalności pracodawcy;
 2. odprawy pieniężnej przysługującej w razie rozwiązania stosunku pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników, ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, przysługującego za rok kalendarzowy, w którym ustał stosunek pracy, oraz za rok bezpośrednio go poprzedzający, odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia umowy o pracę – jeśli ustanie stosunku pracy nastąpiło w okresie nie dłuższym niż dwanaście miesięcy poprzedzających dzień wystąpienia niewypłacalności.

Celem uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Syndyk wskazuje, iż zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o ochronie łączna kwota świadczeń, o których mowa w punkcie 1. powyżej – przekazywana przez Fundusz za okres jednego miesiąca nie może przekraczać kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia zbiorczego wykazu. W praktyce oznacza to, że w sytuacji gdy przykładowo dany pracownik posiada nieuregulowane należności ze stosunku pracy za okres trzech miesięcy poprzedzających ogłoszenie upadłości to otrzymana z Funduszu kwota na zaspokojenie tych zobowiązań nie może przekroczyć trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa powyżej.

Co istotne, zgodnie z art. 177 ust. 2 PrUp środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych nie wchodzą do masy upadłości. Syndyk zobowiązany jest je przeznaczyć wyłącznie na cele określone w decyzji o przyznaniu środków i wyłącznie na rzecz uprawnionych wierzycieli, tj. pracowników.

Jednocześnie Syndyk wskazuje, iż obecnie kompletuje dokumentację niezbędną do złożenia marszałkowi województwa wniosku o wypłatę niezaspokojonych roszczeń pracowników Spółki, o których mowa powyżej. Po rozpatrzeniu tego wniosku i wpływie środków do masy upadłości Syndyk niezwłocznie przystąpi do wypłat poszczególnych kwot pracownikom zgodnie ze złożonym wykazem.

W sytuacji natomiast, gdy środki uzyskane z Funduszu w wyżej przedstawiony sposób nie wystarczą na zaspokojenie w całości należności ze stosunku pracy powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości Hermes Energy Group S.A. należności te będą zaspokajane w trybie ustawy Prawo upadłościowe. Syndyk informuje, że zgodnie z art. 237 PrUp nie wymagają zgłoszenia należności ze stosunku pracy. Należności z tego tytułu umieszcza się na liście wierzytelności z urzędu w kategorii I zaspokojenia. Zatem pracownicy celem uzyskania zaspokojenia wierzytelności ze stosunku pracy nie muszą podejmować jakiejkolwiek aktywności, bowiem przysługujące pracownikom wierzytelności zostaną ujęte na liście z urzędu. Przedmiotowe należności będą podlegać zaspokojeniu w ramach planu podziału funduszów masy upadłości w wysokości jaka będzie wynikać z procentowego zaspokojenia należności ujętych w tej kategorii na liście wierzytelności.

II. Tryb zaspakajania wierzytelności ze stosunku pracy, które powstały po dniu ogłoszenia upadłości Spółki, tj. po dniu 12 marca 2020 r.

Odnosząc się do należności ze stosunku pracy przypadających za czas po ogłoszeniu upadłości, w tym wynagrodzenia, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop oraz odprawy i odszkodowania związane z rozwiązaniem umów o pracę wskazać należy, iż należności te wedle art. 230 ust. 2 PrUp wliczają się do zobowiązań masy upadłości, które powstają po ogłoszeniu upadłości. Takie też zobowiązania nie będą umieszczane na liście wierzytelności i co do zasady nie będą też zaspokajane w ramach planu podziału funduszów masy upadłości jak należności powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości. Zgodnie natomiast z art. 343 ust. 1 PrUp należności z tej grupy będą zaspokajane przez Syndyka w miarę posiadanych środków finansowych i po zaspokojeniu w pierwszej kolejności kosztów postępowania, o których mowa w art. 230 ust. 1 PrUp. W przypadku zaś gdy w masie nie wystarczy środków na zaspokojenie wierzytelności ze stosunku pracy w sposób opisany powyżej to będą one zaspokajane stosunkowo do wysokości każdej z nich w drodze podziału funduszów masy upadłości (art. 343 ust. 1a PrUp).

Podkreślić należy, iż wyżej powołana już ustawa o ochronie w sytuacji braku środków w masie na zaspokojenie roszczeń pracowniczych z okresów następujących po dniu wystąpienia niewypłacalności pracodawcy (po dniu ogłoszenia upadłości) umożliwia Syndykowi złożenie do marszałka województwa list uzupełniających z wykazami osób uprawnionych do poszczególnych świadczeń (art. 15 ust. 2 ustawy o ochronie). Niemniej jednak powyższy tryb dotyczy jedynie należności z tytułu: odprawy pieniężnej przysługującej w razie rozwiązania stosunku pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników, ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, przysługującego za rok kalendarzowy, w którym ustał stosunek pracy oraz za rok bezpośrednio go poprzedzający, a także z tytułu odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia umowy o pracę pod warunkiem, że rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło nie później niż cztery miesiące po dacie ogłoszenia upadłości (art. 12 ust. 5 ustawy o ochronie). Przedmiotowy wykaz sporządza się niezwłocznie po ustaniu stosunku pracy.

Co się zaś tyczy wypłat finansowanych z ubezpieczenia społecznego (m. in. zasiłki chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze) podnieść należy, iż Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest gwarantem wypłaty świadczeń z ubezpieczenia społecznego finansowanych ze środków funduszu ubezpieczeń społecznych. Stąd też w przypadku gdy płatnik składek (pracodawca) uprawniony do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa nie może dokonać wypłaty tych świadczeń ze względu na trudności finansowe to Zakład Ubezpieczeń Społecznych na wniosek przejmuje obowiązek związany z wypłatami tych zasiłków. W takim stanie rzeczy mając na względzie brak w masie środków na wypłatę bieżących zasiłków Syndyk będzie każdorazowo (w odniesieniu do każdego pracownika korzystającego z tego typu świadczeń) występować do ZUS z wnioskiem o przejęcie wypłaty poszczególnych zasiłków. Syndyk przy tym zaznacza, iż ZUS będzie wypłacał należne świadczenia co do zasady do czasu rozwiązania poszczególnych umów o pracę, jak również po ustaniu stosunku pracy w zależności od decyzji ZUS w tym przedmiocie.

 Szanowni Państwo,

Z przykrością informujemy, że w związku z trudną sytuacją finansową, a co za tym idzie i operacyjną Spółki, z dniem 01 grudnia 2019 r. Hermes Energy Group S.A. (HEG) zakończy działalność koncesjonowaną polegającą na sprzedaży i dostawie paliwa gazowego i energii elektrycznej wszystkim odbiorcom końcowym Spółki.

Z uwagi na powyższe informujemy, że w celu zapewnienia ciągłości dostaw paliwa gazowego i energii elektrycznej, od dnia 01 grudnia 2019 r. sprzedaż i dostarczenie paliwa gazowego oraz energii elektrycznej zostaną zapewnione, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, przez tzw. sprzedawcę awaryjnego (w przypadku paliwa gazowego) lub rezerwowego (w przypadku energii elektrycznej).

W związku z powyższym, w celu skrócenia okresu świadczenia usług sprzedaży paliwa gazowego lub energii elektrycznej przez sprzedawcę awaryjnego lub rezerwowego, konieczne jest jak najszybsze zawarcie umowy z nowym, wybranym przez Państwa sprzedawcą. Do czasu rozpoczęcia świadczenia usług w ramach nowej, zawartej przez Państwa umowy, to sprzedawca awaryjny lub rezerwowy będzie dostarczał paliwo gazowe lub energię elektryczną i wystawiał z tego tytułu faktury.

W przypadku klientów biznesowych, którzy posiadali dedykowanego doradcę z HEG prosimy o bezpośredni kontakt z nim.

Infolinia

Godziny pracy infolinii:
9:00-17:00 dni powszednie

333 222 333


Kontakt w sprawie uzyskania
informacji o zakończeniu
działalności Spółki

Biuro Obsługi Klienta

Godziny pracy infolinii:
8:00-19:00 dni powszednie

600 600 800
22 44 66 444

kontakt.bok@heg.com.pl

Kontakt w sprawie bieżących rozliczeń,
realizacji umowy,
składanie reklamacji, itp.

 • Czy w związku z zaprzestaniem działalności przez Hermes Energy Group S.A. (HEG) z dniem 30 listopada 2019 r. dostawy gazu i prądu do klientów zostaną zawieszone?

  Nie, zaprzestanie prowadzenia działalności przez HEG czy każdego innego sprzedawcę paliwa gazowego lub energii elektrycznej, nie stanowi zagrożenia przerwania dostaw, ponieważ, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - od 1 grudnia odbiorcy zostaną objęci tzw. systemem sprzedaży rezerwowej (awaryjnej) co stanowi zabezpieczenie ciągłości dostaw stworzone przez Ustawodawcę. Dotychczasowi klienci HEG nie muszą podejmować zatem działań, aby zapewnić ciągłość dostaw energii lub gazu. Procesem uruchamiania sprzedaży rezerwowej zarządza dystrybutor, przełączając klientów na usługi sprzedawcy rezerwowego, którego odbiorcy wskazali w umowie. Niemniej ważnym jest, żeby jak najszybciej zawrzeć umowę z nowym sprzedawcą.

 • Czy mogę przeksięgować nadpłatę na koncie energii elektryczne na poczet należności za gaz lub nadpłatę za gaz na poczet należności za energię elektryczną?

  Tak, jest to możliwe. Dokonanie tego, wymaga złożenia odpowiedniego wniosku przez Klienta.

 • Czy to oznacza, że mam szukać nowego sprzedawcy?

  Tak. Zaleca się wybór nowego sprzedawcy, aby uniknąć wyższych opłat. Obecnie nieprzerwane dostawy paliwa gazowego oraz energii elektrycznej zostaną zapewnione, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa przez sprzedawcę awaryjnego w przypadku paliwa gazowego oraz sprzedawcę rezerwowego w przypadku energii elektrycznej.

 • Kiedy otrzymam rozliczenie? Przesłałem stan licznika na 30.11.2019 r.

  Spółka podejmuje starania, żeby rozliczenie nastąpiło do końca grudnia. Do rozliczenia przyjmowany będzie stan podawany przez operatora systemu dystrybucji, a w przypadku rozbieżności, Spółka skieruje, w ramach procesu reklamacyjnego, odpowiedni wniosek do odpowiedniego operatora.

 • Od kogo otrzymam fakturę za grudzień?

  Faktury za grudzień wystawi sprzedawca awaryjny w przypadku paliwa gazowego oraz sprzedawca rezerwowy w przypadku energii elektrycznej. Operator systemu dystrybucyjnego zobowiązany jest zawrzeć stosowną umowę ze sprzedawcą w imieniu Klienta i poinformować go o tym fakcie. Taką informację Klient powinien otrzymać jeszcze przed wystawieniem faktury.

 • Czy ktoś odczytał stan licznika w sobotę tj. 30.11.2019 r.?

  Operatorzy systemów dystrybucyjnych i przesyłowych zobowiązani są do przekazania danych pomiarowych do końcowego rozliczenia Klienta, na podstawie których zostanie wystawiona faktura. Stan ten może zostać odczytany bądź oszacowany przez operatora na podstawie historii zużycia Klienta.

 • Jaki podmiot został dostawcą awaryjnym lub rezerwowym dla mojego domu?

  W energii elektrycznej jest nim sprzedawca wskazany przez Klienta w umowie. Taka sama zasada obowiązuje w umowach na sprzedaż gazu, a w przypadku braku wskazania Sprzedawcy - zgodny z rozporządzeniem wykonawczym do Ustawy Prawo Energetyczne.

 • Komu w takiej sytuacji płacić za faktury?

  Za faktury wystawione za dostawę energii elektrycznej i gazu ziemnego do dnia 30.11.2019 r. faktury należy opłacać na konto Hermes Energy Group S.A. Po tym okresie płatności należy dokonywać do odpowiedniego sprzedawcy rezerwowego lub nowego sprzedawcy w przypadku zawarcia nowej umowy

 • Kto wystawi FV za listopad skoro wy kończycie działalność?

  Hermes Energy Group S.A. dalej prowadzi działania zmierzające do rozliczenia i uregulowania należności od wszystkich odbiorców za sprzedaż dokonaną do dnia 30.11.2019 r.

 • Dlaczego w ciągu ostatnich miesięcy podpisywaliście nowe umowy skoro byliście w kiepskiej kondycji finansowej?

  Spółka prowadziła działalność do momentu, gdy okazało się, że z uwagi na sytuację finansową HEG nie jest w stanie dalej prowadzić tej działalności.

 • Czy w takiej sytuacji powinienem/powinnam podać stan licznika?

  Nie ma potrzeby podawania stanu licznika. Dane do rozliczenia końcowego Hermes Energy Group S.A. otrzyma od operatorów systemów dystrybucyjnych i przesyłowych.

 • Jak mam zawrzeć nową umowę, skoro z Wami mam niewypowiedzianą?

  Nowa umowa zostanie zawarta automatycznie z jednym ze sprzedawców z urzędu lub rezerwowego. W celu wybrania najkorzystniejszej oferty, należy szukać nowego sprzedawcy.

 • Czy muszę opłacić prognozy, które dostałam?

  Jedynymi prognozami, jakich nie trzeba płacić są te, których okres prognozowany wykracza poza 30.11.2019 r.

 • Zapłaciłam wszystkie prognozy z wyprzedzeniem. Kiedy dostanę zwrot nadpłaty? Czy muszę napisać wniosek o zwrot?

  Tak, prosimy o przesłanie wniosku o zwrot ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, na który powinny zostać przelane środki, bądź adresu korespondencyjnego, na który powinny zostać skierowane środki przekazem pocztowym. Stosowne dyspozycje będą mogły zostać skierowane po końcowym rozliczeniu salda konta Klienta, tj. po finalnym rozliczeniu wszystkich faktur.

 • Dlaczego tak późno mnie informujecie?

  Informacja została przekazana w najszybszym możliwym terminie. Przez cały czas Zarząd walczył o naprawienie sytuacji finansowej Spółki.

 • Czy oprócz informacji telefonicznej, dostanę jakieś pismo? Wolałabym oficjalny komunikat.

  Oficjalny komunikat dostępny jest na stronie Hermes Energy Group S.A. pod adresem https://www.heg.com.pl oraz na stronie Urzędu Regulacji Energetyki - https://www.ure.gov.pl

 • Jak nie zdążę podpisać szybko nowej umowy, to czy zostanę odłączony od dostępu do gazu ziemnego i/lub energii elektrycznej?

  Zgodnie z prawem odbiorca ma zapewnioną ciągłość dostaw energii elektrycznej i paliwa gazowego.

 • Do kiedy będzie działało biuro obsługi Klienta?

  Działalność biura obsługi Klienta HEG zostanie zapewniona tak długo, jak to będzie potrzebne.

Inspektor Ochrony Danych

Wojciech Latoszek
E-mail: iod@heg.com.pl