HEG

Hermes Energy Group S.A. w upadłości (KRS: 507501)

Postanowieniem z dnia 12 marca 2020 roku, (sygn. akt XIX GU 1058/19) Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Hermes Energy Group S.A. z siedzibą w Warszawie KRS: 0000507501 (dalej: „Upadły”), wyznaczając jednocześnie Sędziego-Komisarza w osobie Agnieszki Kraszewskiej, zastępcę sędziego-komisarza w osobie Anny Walenciak i Syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe będzie toczyło się pod sygn. akt XVIII GUp 85/20.

Stosownie do treści art. 176 ust. 1a ustawy Prawo Upadłościowe (dalej: „PrUp”; „Ustawa”) Syndyk poucza wierzycieli Upadłego o treści następujących przepisów tej Ustawy:

Przepis art. 54 a PrUP stanowi, że

 1. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.
 2. O wniesieniu zażalenia obwieszcza się w Rejestrze.

Jednocześnie Syndyk wskazuje, że sądem właściwym do wniesienia zażalenia, o którym mowa w art. 54a PrUp pozostaje Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy (ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa).

Przepis art. 235 PrUP stanowi, że

 1. Wierzyciel, który zgłosił wierzytelność po upływie terminu wyznaczonego do zgłaszania wierzytelności, ponosi zryczałtowane koszty postępowania upadłościowego wynikłe z tego zgłoszenia, nawet jeżeli opóźnienie powstało bez jego winy, w wysokości stanowiącej równowartość 15% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, chyba że zgłoszenie wierzytelności po upływie terminu jest wynikiem dokonania przez syndyka korekty deklaracji lub innego tego typu dokumentu obejmującego rozliczenie.
 2. Syndyk zobowiązuje wierzyciela do wpłaty zryczałtowanych kosztów, o których mowa w ust. 1, na rachunek bankowy wskazany przez syndyka w wyznaczonym terminie.

 

Przepis art. 236 PrUP stanowi, że

 1. Wierzyciel osobisty upadłego, który chce uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym, jeżeli niezbędne jest ustalenie jego wierzytelności, powinien w terminie oznaczonym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości zgłosić syndykowi swoją wierzytelność.
 2. Uprawnienie do zgłoszenia wierzytelności przysługuje wierzycielowi ponadto, gdy jego wierzytelność była zabezpieczona hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym, hipoteką morską lub przez inny wpis w księdze wieczystej lub w rejestrze okrętowym. Jeżeli wierzyciel nie zgłosi tych wierzytelności, będą one umieszczone na liście wierzytelności z urzędu.
 3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do wierzytelności zabezpieczonych hipoteką, zastawem lub zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym, hipoteką morską na rzeczach wchodzących w skład masy upadłości, jeżeli upadły nie jest dłużnikiem osobistym, a wierzyciel chce w postępowaniu upadłościowym dochodzić swoich roszczeń z przedmiotu zabezpieczenia.
 4. Postanowienia niniejszego artykułu dotyczące wierzytelności stosuje się do innych należności podlegających zaspokojeniu z masy upadłości.

Przepis art. 237 PrUP stanowi, że nie wymagają zgłoszenia należności ze stosunku pracy. Należności z tego tytułu umieszcza się na liście wierzytelności z urzędu.

Przepis art. 239 PrUP stanowi, że

 1. Zgłoszenia wierzytelności dokonuje się na piśmie w dwóch egzemplarzach.
 2. Wierzyciel może dokonać zgłoszenia wierzytelności za pośrednictwem Rejestru.
 3. W zgłoszeniu wierzytelności wierzyciel wskazuje dowody uzasadniające zgłoszenie.
 4. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakres danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem Rejestru, mając na uwadze jego przejrzystość i kompletność oraz uproszczenie i przyspieszenie zgłoszenia wierzytelności w postaci elektronicznej.

 

Przepis art. 239a PrUP stanowi, że zgłoszenie wierzytelności przerywa bieg terminu przedawnienia. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu albo umorzeniu postępowania upadłościowego.

 

Przepis art. 240 PrUP stanowi, że w zgłoszeniu wierzytelności należy podać:

1) imię i nazwisko albo nazwę wierzyciela i odpowiednio jego miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;

2) określenie wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi oraz wartość wierzytelności niepieniężnej;

3) dowody stwierdzające istnienie wierzytelności; jeżeli wierzytelność została uznana w spisie wierzytelności sporządzonym w postępowaniu restrukturyzacyjnym, wystarczające jest powołanie się na tę okoliczność;

4) kategorię, do której wierzytelność ma być zaliczona;

5) zabezpieczenia związane z wierzytelnością;

6) w razie zgłoszenia wierzytelności, w stosunku do której upadły nie jest dłużnikiem osobistym, przedmiot zabezpieczenia, z którego wierzytelność podlega zaspokojeniu;

7) stan sprawy, jeżeli co do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe, administracyjne, sądowoadministracyjne lub przed sądem polubownym;

8) jeżeli wierzyciel jest wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki będącej upadłym – ilość posiadanych udziałów albo akcji oraz ich rodzaj;

9) numer rachunku bankowego wierzyciela, jeżeli wierzyciel posiada taki rachunek.

Przepis art. 241 PrUP stanowi, że

Jeżeli zgłoszenie wierzytelności nie odpowiada warunkom formalnym pisma procesowego lub wymaganiom określonym w art. 239 i art. 240 lub wierzyciel w terminie wyznaczonym przez syndyka nie wpłacił zryczałtowanych kosztów, o których mowa w art. 235 ust. 1, stosuje się odpowiednio przepis art. 130 Kodeksu postępowania cywilnego.

Z kolei przepis art. 130 kpc stanowi, że

§ 1. Jeżeli pismo procesowe nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych lub jeżeli od pisma nie uiszczono należnej opłaty, przewodniczący wzywa stronę, pod rygorem zwrócenia pisma, do poprawienia, uzupełnienia lub opłacenia go w terminie tygodniowym. Mylne oznaczenie pisma procesowego lub inne oczywiste niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania pismu biegu i rozpoznania go w trybie właściwym.

§ 11. Jeżeli pismo wniosła osoba zamieszkała lub mająca siedzibę za granicą, która nie ma w kraju przedstawiciela, przewodniczący wyznacza termin do poprawienia lub uzupełnienia pisma albo uiszczenia opłaty nie krótszy niż miesiąc, przy czym gdyby doręczenie wezwania miało mieć miejsce poza terytorium Unii Europejskiej, oznacza się termin nie krótszy niż trzy miesiące.

§ 2. Po bezskutecznym upływie terminu przewodniczący zwraca pismo stronie. Pismo zwrócone nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma procesowego do sądu.

§ 3. Pismo poprawione lub uzupełnione w terminie wywołuje skutki od chwili jego wniesienia.

§ 4. Zarządzenie przewodniczącego o zwrocie pozwu doręcza się tylko powodowi.

§ 5. Pisma procesowe sporządzone z naruszeniem art. 871 podlegają zwrotowi bez wzywania do usunięcia braków, chyba że ustawa stanowi inaczej.

§ 6. Jeżeli przepis szczególny przewiduje, że pismo może być wniesione wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, pismo wnosi się wraz z opłatą. Pismo wniesione bez opłaty nie wywołuje skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma do sądu, o czym sąd poucza wnoszącego pismo. W razie jednoczesnego wniesienia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego więcej niż jednego pisma podlegającego opłacie żadne z tych pism nie wywołuje skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma do sądu, jeżeli nie uiszczono opłaty w wysokości sumy opłat należnych od wszystkich pism.

§ 7. W przypadku wniesienia pisma podlegającego opłacie z naruszeniem § 6 przewodniczący zawiadamia wnoszącego pismo o bezskuteczności czynności.

§ 8. Przepisów § 6 i 7 nie stosuje się, jeżeli wnoszący pismo jest zwolniony z mocy prawa od kosztów sądowych w zakresie opłaty sądowej należnej od tego pisma, a także w razie zwolnienia od tych kosztów przyznanego przez sąd lub w razie zgłoszenia wniosku o takie zwolnienie.

Nadto, celem wyjaśnienia wszelkich wątpliwości Syndyk wskazuje, że Rejestr, o którym mowa w treści przytoczonych powyżej przepisów to Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości, jaki został zdefiniowany w art. 5 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne. Rejestr ten ma służyć zamieszczaniu i obwieszczaniu postanowień, zarządzeń, dokumentów i informacji dotyczących postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego, udostępnianiu danych zawartych w postanowieniach, zarządzeniach, dokumentach i informacjach, dotyczących postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego, obwieszczonych w Rejestrze w odniesieniu do danego podmiotu, umożliwieniu składania pism i dokumentów oraz dokonywaniu doręczeń, wspomaganiu organizacji pracy i prowadzeniu postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego, udostępnianiu wzorów pism procesowych i dokumentów określonych w ustawie. Mając na uwadze, że obecnie ww. Rejestr nie został utworzony, to stosownie do treści art. 455 Prawa restrukturyzacyjnego do dnia utworzenia ww. Rejestru obwieszczenia są dokonywane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Jednocześnie, należy wskazać, że informacja o ogłoszeniu upadłości Hermes Energy Group S.A. z siedzibą w Warszawie ukazała w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 6 kwietnia 2020 roku (Numer 67/2020 (5957) z 6 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17619).

Mając na względzie powyższe, Syndyk informuje, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo upadłościowe, wyłączną formą dochodzenia roszczeń po ogłoszeniu upadłości dotyczącą roszczeń za okres sprzed dnia ogłoszenia upadłości Hermes jest zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Postanowieniem z dnia 12 marca 2020 roku Sąd zakreślił wierzycielom Upadłego trzydziestodniowy termin do zgłaszania wierzytelności, liczony od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Zgłoszenia wierzytelności, w myśl przytoczonych powyżej przepisów art. 239 i 240 ustawy Prawo upadłościowe, należy dokonać pisemnie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z podaniem sygnatury akt: akt XVIII GUp 85/20, na adres:

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych

Ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa

Sędzia-Komisarz ASR Agnieszka Kraszewska

 

Wzór zgłoszenia wierzytelności określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie określenia wzoru pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakresu danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem rejestru (Dz. U. z dnia 29.12.2015 r., poz. 2240).

Jednocześnie, w tym miejscu Syndyk wskazuje również numer rachunku bankowego Upadłego, na który należy wpłacić zryczałtowane koszty, o których mowa w art. 235 ust. 1 PrUp

Hermes Energy Group S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie

28 1090 2590 0000 0001 4462 7172

Do pobrania: Postanowienie o ogłoszeniu upadłości Hermes Energy Group S.A. w upadłości – tutaj

Do pobrania: Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

INFORMACJA W PRZEDMIOCIE SPOSOBU ZASPOKAJANIA NALEŻNOŚCI PRACOWNICZYCH W TOKU POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO PROWADZONEGO WOBEC HERMES ENERGY GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Działając jako Syndyk Masy Upadłości (dalej: „Syndyk”) Hermes Energy Group S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie, niniejszym informuję, że postanowieniem z dnia 12 marca 2020 roku, (sygn. akt XIX GU 1058/19) Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Hermes Energy Group S.A. z siedzibą w Warszawie KRS: 0000507501 (dalej: „Spółka” „Upadły”), wyznaczając jednocześnie Sędziego-Komisarza w osobie Agnieszki Kraszewskiej, zastępcę sędziego-komisarza w osobie Anny Walenciak i Syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe będzie toczyło się pod sygn. akt XVIII GUp 85/20.

Wychodząc naprzeciw zapytaniom kierowanym do Syndyka przez pracowników i byłych pracowników Hermes Energy Group S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie oraz celem usystematyzowania kwestii związanych z uregulowaniem należności ze stosunku pracy powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości Spółki jak również po tym dniu – poniżej zostaną przedstawione informacje w przedmiocie sposobu zaspokajania należności pracowniczych w toku postępowania upadłościowego.

I. Tryb zaspakajania wierzytelności ze stosunku pracy, które powstały przed dniem ogłoszenia upadłości Spółki, tj. przed dniem 12 marca 2020 r.

Zgodnie z art. 177 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym od dnia 01 stycznia 2016 r. (dalej: „PrUp”) po ogłoszeniu upadłości Syndyk niezwłocznie winien wykonać obowiązki przewidziane przepisami o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Obowiązki Syndyka w stosunku do pracowników upadłego uregulowane są przede wszystkim w ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (dalej: „ustawa o ochronie”). Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie ogłoszenie upadłości jest równoznaczne z niewypłacalnością pracodawcy. Powyższe zaś pozwala na uruchomienie środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na zaspokojenie roszczeń pracowniczych. Stosownie do art. 15 ustawy o ochronie w pierwszej kolejności Syndyk w terminie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia upadłości winien złożyć do marszałka województwa wykaz niezaspokojonych roszczeń pracowniczych, określając osoby uprawnione oraz tytuły i wysokość roszczeń wnioskowanych do zaspokojenia ze środków Funduszu. Wykazem obejmowane są należności główne (bez odsetek) m.in. z tytułu:

 1. wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy (zwolnienia od pracy), wynagrodzenia za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, o którym mowa w art. 92 kodeksu pracy, wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego – za okres nie dłuższy niż trzy miesiące poprzedzające dzień wystąpienia niewypłacalności pracodawcy albo za okres nie dłuższy niż trzy miesiące poprzedzające ustanie stosunku pracy, jeśli ustanie stosunku pracy przypada w czasie nie dłuższym niż dwanaście miesięcy poprzedzających dzień wystąpienia niewypłacalności pracodawcy;
 2. odprawy pieniężnej przysługującej w razie rozwiązania stosunku pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników, ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, przysługującego za rok kalendarzowy, w którym ustał stosunek pracy, oraz za rok bezpośrednio go poprzedzający, odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia umowy o pracę – jeśli ustanie stosunku pracy nastąpiło w okresie nie dłuższym niż dwanaście miesięcy poprzedzających dzień wystąpienia niewypłacalności.

Celem uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Syndyk wskazuje, iż zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o ochronie łączna kwota świadczeń, o których mowa w punkcie 1. powyżej – przekazywana przez Fundusz za okres jednego miesiąca nie może przekraczać kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia zbiorczego wykazu. W praktyce oznacza to, że w sytuacji gdy przykładowo dany pracownik posiada nieuregulowane należności ze stosunku pracy za okres trzech miesięcy poprzedzających ogłoszenie upadłości to otrzymana z Funduszu kwota na zaspokojenie tych zobowiązań nie może przekroczyć trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa powyżej.

Co istotne, zgodnie z art. 177 ust. 2 PrUp środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych nie wchodzą do masy upadłości. Syndyk zobowiązany jest je przeznaczyć wyłącznie na cele określone w decyzji o przyznaniu środków i wyłącznie na rzecz uprawnionych wierzycieli, tj. pracowników.

Jednocześnie Syndyk wskazuje, iż obecnie kompletuje dokumentację niezbędną do złożenia marszałkowi województwa wniosku o wypłatę niezaspokojonych roszczeń pracowników Spółki, o których mowa powyżej. Po rozpatrzeniu tego wniosku i wpływie środków do masy upadłości Syndyk niezwłocznie przystąpi do wypłat poszczególnych kwot pracownikom zgodnie ze złożonym wykazem.

W sytuacji natomiast, gdy środki uzyskane z Funduszu w wyżej przedstawiony sposób nie wystarczą na zaspokojenie w całości należności ze stosunku pracy powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości Hermes Energy Group S.A. należności te będą zaspokajane w trybie ustawy Prawo upadłościowe. Syndyk informuje, że zgodnie z art. 237 PrUp nie wymagają zgłoszenia należności ze stosunku pracy. Należności z tego tytułu umieszcza się na liście wierzytelności z urzędu w kategorii I zaspokojenia. Zatem pracownicy celem uzyskania zaspokojenia wierzytelności ze stosunku pracy nie muszą podejmować jakiejkolwiek aktywności, bowiem przysługujące pracownikom wierzytelności zostaną ujęte na liście z urzędu. Przedmiotowe należności będą podlegać zaspokojeniu w ramach planu podziału funduszów masy upadłości w wysokości jaka będzie wynikać z procentowego zaspokojenia należności ujętych w tej kategorii na liście wierzytelności.

II. Tryb zaspakajania wierzytelności ze stosunku pracy, które powstały po dniu ogłoszenia upadłości Spółki, tj. po dniu 12 marca 2020 r.

Odnosząc się do należności ze stosunku pracy przypadających za czas po ogłoszeniu upadłości, w tym wynagrodzenia, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop oraz odprawy i odszkodowania związane z rozwiązaniem umów o pracę wskazać należy, iż należności te wedle art. 230 ust. 2 PrUp wliczają się do zobowiązań masy upadłości, które powstają po ogłoszeniu upadłości. Takie też zobowiązania nie będą umieszczane na liście wierzytelności i co do zasady nie będą też zaspokajane w ramach planu podziału funduszów masy upadłości jak należności powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości. Zgodnie natomiast z art. 343 ust. 1 PrUp należności z tej grupy będą zaspokajane przez Syndyka w miarę posiadanych środków finansowych i po zaspokojeniu w pierwszej kolejności kosztów postępowania, o których mowa w art. 230 ust. 1 PrUp. W przypadku zaś gdy w masie nie wystarczy środków na zaspokojenie wierzytelności ze stosunku pracy w sposób opisany powyżej to będą one zaspokajane stosunkowo do wysokości każdej z nich w drodze podziału funduszów masy upadłości (art. 343 ust. 1a PrUp).

Podkreślić należy, iż wyżej powołana już ustawa o ochronie w sytuacji braku środków w masie na zaspokojenie roszczeń pracowniczych z okresów następujących po dniu wystąpienia niewypłacalności pracodawcy (po dniu ogłoszenia upadłości) umożliwia Syndykowi złożenie do marszałka województwa list uzupełniających z wykazami osób uprawnionych do poszczególnych świadczeń (art. 15 ust. 2 ustawy o ochronie). Niemniej jednak powyższy tryb dotyczy jedynie należności z tytułu: odprawy pieniężnej przysługującej w razie rozwiązania stosunku pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników, ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, przysługującego za rok kalendarzowy, w którym ustał stosunek pracy oraz za rok bezpośrednio go poprzedzający, a także z tytułu odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia umowy o pracę pod warunkiem, że rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło nie później niż cztery miesiące po dacie ogłoszenia upadłości (art. 12 ust. 5 ustawy o ochronie). Przedmiotowy wykaz sporządza się niezwłocznie po ustaniu stosunku pracy.

Co się zaś tyczy wypłat finansowanych z ubezpieczenia społecznego (m. in. zasiłki chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze) podnieść należy, iż Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest gwarantem wypłaty świadczeń z ubezpieczenia społecznego finansowanych ze środków funduszu ubezpieczeń społecznych. Stąd też w przypadku gdy płatnik składek (pracodawca) uprawniony do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa nie może dokonać wypłaty tych świadczeń ze względu na trudności finansowe to Zakład Ubezpieczeń Społecznych na wniosek przejmuje obowiązek związany z wypłatami tych zasiłków. W takim stanie rzeczy mając na względzie brak w masie środków na wypłatę bieżących zasiłków Syndyk będzie każdorazowo (w odniesieniu do każdego pracownika korzystającego z tego typu świadczeń) występować do ZUS z wnioskiem o przejęcie wypłaty poszczególnych zasiłków. Syndyk przy tym zaznacza, iż ZUS będzie wypłacał należne świadczenia co do zasady do czasu rozwiązania poszczególnych umów o pracę, jak również po ustaniu stosunku pracy w zależności od decyzji ZUS w tym przedmiocie.

 Szanowni Państwo,

Z przykrością informujemy, że w związku z trudną sytuacją finansową, a co za tym idzie i operacyjną Spółki, z dniem 01 grudnia 2019 r. Hermes Energy Group S.A. (HEG) zakończy działalność koncesjonowaną polegającą na sprzedaży i dostawie paliwa gazowego i energii elektrycznej wszystkim odbiorcom końcowym Spółki.

Z uwagi na powyższe informujemy, że w celu zapewnienia ciągłości dostaw paliwa gazowego i energii elektrycznej, od dnia 01 grudnia 2019 r. sprzedaż i dostarczenie paliwa gazowego oraz energii elektrycznej zostaną zapewnione, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, przez tzw. sprzedawcę awaryjnego (w przypadku paliwa gazowego) lub rezerwowego (w przypadku energii elektrycznej).

W związku z powyższym, w celu skrócenia okresu świadczenia usług sprzedaży paliwa gazowego lub energii elektrycznej przez sprzedawcę awaryjnego lub rezerwowego, konieczne jest jak najszybsze zawarcie umowy z nowym, wybranym przez Państwa sprzedawcą. Do czasu rozpoczęcia świadczenia usług w ramach nowej, zawartej przez Państwa umowy, to sprzedawca awaryjny lub rezerwowy będzie dostarczał paliwo gazowe lub energię elektryczną i wystawiał z tego tytułu faktury.

W przypadku klientów biznesowych, którzy posiadali dedykowanego doradcę z HEG prosimy o bezpośredni kontakt z nim.

Infolinia

Godziny pracy infolinii:
9:00-17:00 dni powszednie

333 222 333


Kontakt w sprawie uzyskania
informacji o zakończeniu
działalności Spółki

Biuro Obsługi Klienta

Godziny pracy infolinii:
8:00-19:00 dni powszednie

600 600 800
22 44 66 444

kontakt.bok@heg.com.pl

Kontakt w sprawie bieżących rozliczeń,
realizacji umowy,
składanie reklamacji, itp.

 • Czy w związku z zaprzestaniem działalności przez Hermes Energy Group S.A. (HEG) z dniem 30 listopada 2019 r. dostawy gazu i prądu do klientów zostaną zawieszone?

  Nie, zaprzestanie prowadzenia działalności przez HEG czy każdego innego sprzedawcę paliwa gazowego lub energii elektrycznej, nie stanowi zagrożenia przerwania dostaw, ponieważ, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - od 1 grudnia odbiorcy zostaną objęci tzw. systemem sprzedaży rezerwowej (awaryjnej) co stanowi zabezpieczenie ciągłości dostaw stworzone przez Ustawodawcę. Dotychczasowi klienci HEG nie muszą podejmować zatem działań, aby zapewnić ciągłość dostaw energii lub gazu. Procesem uruchamiania sprzedaży rezerwowej zarządza dystrybutor, przełączając klientów na usługi sprzedawcy rezerwowego, którego odbiorcy wskazali w umowie. Niemniej ważnym jest, żeby jak najszybciej zawrzeć umowę z nowym sprzedawcą.

 • Czy mogę przeksięgować nadpłatę na koncie energii elektryczne na poczet należności za gaz lub nadpłatę za gaz na poczet należności za energię elektryczną?

  Tak, jest to możliwe. Dokonanie tego, wymaga złożenia odpowiedniego wniosku przez Klienta.

 • Czy to oznacza, że mam szukać nowego sprzedawcy?

  Tak. Zaleca się wybór nowego sprzedawcy, aby uniknąć wyższych opłat. Obecnie nieprzerwane dostawy paliwa gazowego oraz energii elektrycznej zostaną zapewnione, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa przez sprzedawcę awaryjnego w przypadku paliwa gazowego oraz sprzedawcę rezerwowego w przypadku energii elektrycznej.

 • Kiedy otrzymam rozliczenie? Przesłałem stan licznika na 30.11.2019 r.

  Spółka podejmuje starania, żeby rozliczenie nastąpiło do końca grudnia. Do rozliczenia przyjmowany będzie stan podawany przez operatora systemu dystrybucji, a w przypadku rozbieżności, Spółka skieruje, w ramach procesu reklamacyjnego, odpowiedni wniosek do odpowiedniego operatora.

 • Od kogo otrzymam fakturę za grudzień?

  Faktury za grudzień wystawi sprzedawca awaryjny w przypadku paliwa gazowego oraz sprzedawca rezerwowy w przypadku energii elektrycznej. Operator systemu dystrybucyjnego zobowiązany jest zawrzeć stosowną umowę ze sprzedawcą w imieniu Klienta i poinformować go o tym fakcie. Taką informację Klient powinien otrzymać jeszcze przed wystawieniem faktury.

 • Czy ktoś odczytał stan licznika w sobotę tj. 30.11.2019 r.?

  Operatorzy systemów dystrybucyjnych i przesyłowych zobowiązani są do przekazania danych pomiarowych do końcowego rozliczenia Klienta, na podstawie których zostanie wystawiona faktura. Stan ten może zostać odczytany bądź oszacowany przez operatora na podstawie historii zużycia Klienta.

 • Jaki podmiot został dostawcą awaryjnym lub rezerwowym dla mojego domu?

  W energii elektrycznej jest nim sprzedawca wskazany przez Klienta w umowie. Taka sama zasada obowiązuje w umowach na sprzedaż gazu, a w przypadku braku wskazania Sprzedawcy - zgodny z rozporządzeniem wykonawczym do Ustawy Prawo Energetyczne.

 • Komu w takiej sytuacji płacić za faktury?

  Za faktury wystawione za dostawę energii elektrycznej i gazu ziemnego do dnia 30.11.2019 r. faktury należy opłacać na konto Hermes Energy Group S.A. Po tym okresie płatności należy dokonywać do odpowiedniego sprzedawcy rezerwowego lub nowego sprzedawcy w przypadku zawarcia nowej umowy

 • Kto wystawi FV za listopad skoro wy kończycie działalność?

  Hermes Energy Group S.A. dalej prowadzi działania zmierzające do rozliczenia i uregulowania należności od wszystkich odbiorców za sprzedaż dokonaną do dnia 30.11.2019 r.

 • Dlaczego w ciągu ostatnich miesięcy podpisywaliście nowe umowy skoro byliście w kiepskiej kondycji finansowej?

  Spółka prowadziła działalność do momentu, gdy okazało się, że z uwagi na sytuację finansową HEG nie jest w stanie dalej prowadzić tej działalności.

 • Czy w takiej sytuacji powinienem/powinnam podać stan licznika?

  Nie ma potrzeby podawania stanu licznika. Dane do rozliczenia końcowego Hermes Energy Group S.A. otrzyma od operatorów systemów dystrybucyjnych i przesyłowych.

 • Jak mam zawrzeć nową umowę, skoro z Wami mam niewypowiedzianą?

  Nowa umowa zostanie zawarta automatycznie z jednym ze sprzedawców z urzędu lub rezerwowego. W celu wybrania najkorzystniejszej oferty, należy szukać nowego sprzedawcy.

 • Czy muszę opłacić prognozy, które dostałam?

  Jedynymi prognozami, jakich nie trzeba płacić są te, których okres prognozowany wykracza poza 30.11.2019 r.

 • Zapłaciłam wszystkie prognozy z wyprzedzeniem. Kiedy dostanę zwrot nadpłaty? Czy muszę napisać wniosek o zwrot?

  Tak, prosimy o przesłanie wniosku o zwrot ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, na który powinny zostać przelane środki, bądź adresu korespondencyjnego, na który powinny zostać skierowane środki przekazem pocztowym. Stosowne dyspozycje będą mogły zostać skierowane po końcowym rozliczeniu salda konta Klienta, tj. po finalnym rozliczeniu wszystkich faktur.

 • Dlaczego tak późno mnie informujecie?

  Informacja została przekazana w najszybszym możliwym terminie. Przez cały czas Zarząd walczył o naprawienie sytuacji finansowej Spółki.

 • Czy oprócz informacji telefonicznej, dostanę jakieś pismo? Wolałabym oficjalny komunikat.

  Oficjalny komunikat dostępny jest na stronie Hermes Energy Group S.A. pod adresem https://www.heg.com.pl oraz na stronie Urzędu Regulacji Energetyki - https://www.ure.gov.pl

 • Jak nie zdążę podpisać szybko nowej umowy, to czy zostanę odłączony od dostępu do gazu ziemnego i/lub energii elektrycznej?

  Zgodnie z prawem odbiorca ma zapewnioną ciągłość dostaw energii elektrycznej i paliwa gazowego.

 • Do kiedy będzie działało biuro obsługi Klienta?

  Działalność biura obsługi Klienta HEG zostanie zapewniona tak długo, jak to będzie potrzebne.

Inspektor Ochrony Danych

Wojciech Latoszek
E-mail: iod@heg.com.pl